Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo

Dėl gamtos paminklų paskelbimo

Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1606

Dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 Biržų regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-01-28 įsakymu Nr. D1-83 (Žin., 2010, Nr.16 - 783)

Biržų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-686 (su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-1010 ir 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 patvirtintais pakeitimais)

Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo

Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo

Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo

Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo

Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo

Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo
 

 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktoriaus įsakymai

 Dėl Nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms